Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

Câu 2:

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. .

C. .

D. .

Lời giải:

Đáp án đúng: D