Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch AgNO3 4% khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

Câu 2:

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch 4% khi lấy vật ra thì khối lượng trong dung dịch giảm 17%.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

Lời giải:

a) + Cu → Cu( + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + + 2Ag↓

là chất oxi hóa, Cu là chất khử.

Áp dụng tăng giảm khối lượng:

b) Khối lượng vật sau phản ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g