Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

Câu 2:

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D. Fructozơ

Lời giải:

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: = → hợp chất đó có dạng

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

PTHH: