Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hóa?

Câu 2:

Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hóa?

Lời giải:

Lấy sự ăn mòn sắt làm thí dụ:

- Trong không khí ẩm, trên bề mặt của lớp sắt luôn có một lớp nước rất mỏng đã hòa tan trong khí quyển tạo thành một dung dịch chất điện li.

- Sắt và các tạp chất (chủ yếu là cacbon) cùng tiếp xúc với dung dịch đó tạo nên vô số pin rất nhỏ mà sắt là cực âm và cacbon là cực dương.

- Tại cực âm : sắt bị oxi hóa thành ion : Fe → + 2e

Các electron được giải phóng chuyển dịch đến cực dương.

-Tại vùng cực dương : hòa tan trong nước bị khử thành ion hiđroxit.

+ O + 4e →

Các ion di chuyển từ vùng anot qua dung dịch điện li yếu đến vùng catot và kết hợp với ion để tạo thành sắt (II) hiđroxit. Sắt (II) hiđroxit tiếp tục bị oxi hóa bởi oxi của không khí thành sắt (III) hiđroxit.

Chất này bị phân hủy thành sắt II oxit.