Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai ) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

Câu 2:

Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai ) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa.

b) Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt tổng hợp.

Lời giải:

a) Đ

b) S. Câu đúng phải là “muối natri hoặc kali của axit béo là thành phần chính của xà phòng”.

c) Đ

d) Đ