Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng CH3NH2 bằng cách nào sau đây?

Câu 2:

Có thể nhận biết lọ đựng bằng cách nào sau đây?

A. Nhận biết bằng mùi.

B. Thêm vài giọt dung dịch .

C. Thêm vài giọt dung dịch .

D. Đưa đũa thủy tinh đã nhứng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch .

Lời giải:

Đáp án D.

Khi cho tác dụng với dung dịch HCl đặc ta thấy xung quanh xuất hiện khói trắng. Dựa vào đó nhận biết được .

PTHH: + (khói trắng)