Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch của hỗn hợp.

Câu 2:

Có dung dịch chứa đồng thời các cation , . Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch của hỗn hợp.

Lời giải:

∗ Cách tách 2 ion từ hỗn hợp:

- Cho NaOH đến dư vào hỗn hợp ta thu được hai phần : kết tủa là Fe, dung dịch là , NaOH dư

+ 2NaOH → Fe +

Fe + + O → 4 Fe

+ 3NaOH → + Al

Al + NaOH → + O

- Tách kết tủa: hòa tan kết tủa trong HCl thu được muối

Fe + HCl → + O

Sau đó cho Fe vào dd để thu được muối

Fe + 2HCl → +

Fe +

- Phần dung dịch dẫn đến dư thu được kết tủa Al

+ + O → Al +

Hòa tan kết tủa trong HCl thu muối

Al + 3HCl → + O

∗ Nhận biết mỗi ion từ hỗn hợp

Cho NaOH vào hỗn hợp hai cation, nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh là Fe đem để ngoài không khí thấy có kết tủa nâu đỏ đó là Fe ⇒ chứng tỏ có ion

Nếu thấy dung dịch có kết tủa keo trắng sau đó tan ra trong NaOH dư thì có ion .

PTHH: tương tự như phần tách chất.