Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2.

Câu 2:

Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): Cl, , , , . Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết dãy dung dịch nào sau đây?

A. 2 dung dịch : Cl,

B. 3 dung dịch : Cl, ,

C. 4 dung dịch: Cl, , ,

D. cả 5 dung dịch.

Lời giải:

Đáp án D

Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa năm dung dịch chứa ion: Cl, , , , :

• Cho dung dịch NaOH vào dd Cl có hiện tượng thoát khí mùi khai.

PTHH: Cl + NaOH → NaCl + + O

• Cho dung dịch NaOH vào dd có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Mg

+ NaOH → NaCl + Mg

• Cho dung dịch NaOH vào dd có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng xanh Fe bị hóa nâu trong không khí ( tạo Fe )

+ NaOH → NaCl + Fe

Fe + + O → 4 Fe

• Cho dung dịch NaOH vào dd có hiện tượng xuất hiện kết tủa trắng Al rồi tan trong kiềm dư.

+ NaOH → NaCl + Al

Al + NaOH → Na[Al]

• Cho dung dịch NaOH vào dd có hiện tượng xuất hiện kết tủa xanh lơ Cu

+ NaOH → NaCl + Cu