Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2 Để nhận ra dung dịch của các chất trên chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu 2:

Có 3 chất hữu cơ: COOH, COOH, []

Để nhận ra dung dịch của các chất trên chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?

A. NaOH.

B. HCl.

C. OH/HCl.

D. Quỳ tím.

Lời giải:

Đáp án D.

Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào quỳ tím có màu đỏ là COOH, mẫu thử nào quỳ tím có màu xanh là [], mẫu thử mà quỳ tím không màu là COOH