Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học.

Câu 2:

Có 2 bình riêng biệt đựng các khí . Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Dẫn hai khí lần lượt lội qua dung dịch nước brom nếu khí nào làm mất màu dung dịch nước brom là . Còn khí kia dẫn vào bình đựng nước vôi trong nếu thấy kết tủa làm nước vôi trong vẩn đục là

+ + O → 2HBr +

+ Ca ↓ + O