Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2khí (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là :

Câu 2:

Cho sắt tác dụng với dung dịch loãng thu được V lít khí (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể .O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí (đktc) được giải phóng là :

A. 8,19 lít.

B. 7,33 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,23 lít.

Lời giải:

Đáp án C.

Cứ 278 g .O có 152 g

→ 55,6 g .O có x (g)

Khối lượng

Số mol :

Fe + +

= = 0,2 (mol) ⇒ = 0,2.22,4 = 4,48 (lit)