Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

Câu 2:

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

A. Cu.

B. Dung dịch /.

C. Na kim loại.

D. Nước brom.

Lời giải:

Đáp án: A. Cu

PTHH: