Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO(đktc). Kim loại M là:

Câu 2:

Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch loãng dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO(đktc). Kim loại M là:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

Lời giải:

Đáp án B

Số mol NO là

→ {n = 2, M = 64)} ⇒ M là Cu