Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch C2H5NH2 trong H2O?

Câu 2:

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch trong O?

A. HCl.

B. .

C. NaOH.

D. Quỳ tím.

Lời giải:

Đáp án C.

có tính bazo nên không phản ứng với NaOH

làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Phản ứng với axit tạo muối: