Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+?

Câu 2:

Cấu hình electron nào sau đây là của ?

A. [Ar].

B. [Ar].

C. [Ar].

D. [Ar].

Lời giải:

Đáp án B.

Cấu hình e của Fe: [Ar]

⇒ cấu hình e của : [Ar]