Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cấu hình electron của ion Cr3+ là phương án nào?

Câu 2:

Cấu hình electron của ion là phương án nào?

A.[Ar]

B.[Ar]

C.[Ar]

D.[Ar]

Lời giải:

Đáp án C.

Cấu hình e của Cr là: [Ar]

⇒ Cấu hình e của là: [Ar]