Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2(s^2)2(p^6). là cation nào sau đây?

Câu 2:

Cation có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là . là cation nào sau đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải:

Đáp án C.

có cấu hình e là: .

⇒ cấu hình e của M là:

⇒ M là Na ⇒