Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Cho bột đồng dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Cho biết A, B gồm những chất gì? Biết rằng :

Câu 10:

Cho bột đồng dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe( sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Cho biết A, B gồm những chất gì? Biết rằng :

Tính oxi hóa : > > >

Tính khử : Cu > > Ag

Lời giải:

Trường hợp Cu dư:

Cu + → Cu(+ 2Ag ↓

Cu + 2Fe( → Cu( + 2Fe(

Rắn A : Ag, Cu dư

Dung dịch B : Cu(, Fe(

Các bài Giải bài tập Hóa 12, Để học tốt Hóa học 12 Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại