Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

Câu 1:

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

A. bán kính nguyên tử giảm dần.

B. năng lượng ion hóa giảm dần.

C. tính khử giảm dần.

D. khả năng tác dụng với nước giảm dần.

Lời giải:

Đáp án B.