Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

Câu 1:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau :

Lời giải:

(1) + +

(2) + 6HCl → + O

(3) + 3NaOH → Fe + 3NaCl

(4) 2Fe + O.

(5) + 3CO → 2Fe + .

(6) FeO + + O.

(7) + Mg → + Fe.