Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

Câu 1:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

Cr → ( → Cr

Lời giải:

(1) 4Cr +

(2) + ( + O

(3) ( + 6NaOH → 2Cr +

(4) 2Cr + O