Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

Câu 1:

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:

Lời giải:

(1) 2Al + 6HCl → +

(2) + 3NaOH → Al + 3NaCl

(3) Al + NaOH → + O

(4) + + O → + Al

(5) 2 Al - + O

(6) -→ 4Al +