Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 1:

Ứng với công thức phân tử có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải:

Đáp án C.

N - - - – COOH : axit 4 – aminobutanoic