Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trình bày các cách có thể : - Điều chế Ca từ CaCO3 - Điều chế Cu từ CuSO4 Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Câu 1:

Trình bày các cách có thể :

- Điều chế Ca từ

- Điều chế Cu từ

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Lời giải:

Phương pháp để điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan

Từ điều chế Cu có thể dùng phương pháp : điện phân dung dịch , thủy luyện, nhiệt luyện.

-Thủy luyện : + Fe → + Cu

-Nhiệt luyện :

- Điện phân dung dịch :