Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

Câu 1:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.

B. Có màng oxit bền vững bảo vệ.

C. Có màng hiđroxit Al bền vững bảo vệ.

D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.

Lời giải:

Đáp án đúng: B