Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao.

Câu 1:

Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao.

Lời giải:

Các phản ứng xảy ra trong lò cao:

+ CO → + .

+ CO → 3FeO + .

FeO + CO → Fe + .

→ CaO + .

CaO + .

C + → 2CO.

C + .