Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Câu 1:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Lời giải:

Đáp án B.

Các phân tử chứa 2,3,4… gốc α amino axit được gọi là đi, tri, tetrapepetit ….