Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau:

Câu 1:

Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau:

Cu → CuS → Cu( → Cu → Cu.

Lời giải:

Cu + S → CuS

3CuS + → 3Cu( + + 8NO + O

Cu( + 2NaOH → Cu +

Cu + 2HCl → + O

→ Cu +.