Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Câu 1:

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Lời giải:

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại, chúng nằm ở các vị trí như sau:

- Nhóm IA (trừ hiđro) và nhóm IIA.

- Nhóm IIIA (trừ Bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

Các nhóm B từ IB đến VIIIB.

- Họ lantan và họ actini được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.