Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh?

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh?

Lời giải:

Đáp án C.