Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:

Câu 1:

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:

a) Fe + đặc → + ………

b) Fe + đặc → + ………

c) Fe + loãng → NO + ………

d) FeS + → NO + ( + ………

Lời giải:

a) 2Fe + (d) → + ( + O

b) Fe + (d) → + Fe( + O

c) Fe + (l) → NO + Fe( + O

d) 3FeS + → 9NO + ( + Fe( + O