Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong

Câu 1:

Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

A. Cu/.

B. Nước brom và NaOH.

C. /.

D. / và NaOH.

Lời giải:

Đáp án A. Cu/.

PTHH: