Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao ?

Câu 1:

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí được không ? Tại sao ?

Lời giải:

Không thể phân biệt được vì cả hai đều có phản ứng tạo kết tủa với Ca làm dung dịch vẩn đục

+ Ca ↓ + O

+ Ca ↓ + O