Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron lớp ngoài cùng nhiều nhất là :

Câu 1:

Có 4 ion là , , , . Ion có số electron lớp ngoài cùng nhiều nhất là :

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải:

Đáp án B.