Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.

Câu 1:

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau : , , . Trình bày cách nhận biết chúng.

Lời giải:

- Cho dung dịch NaOH vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào có khí mùi khai thoát ra là , mẫu thử nào có kết tủa rồi tan ra là

+ NaOH → + ↑ + O

+ 3NaOH → 3Na+ + Al

Al + NaOH → Na[Al]

- Cho vào dung dịch còn lại nếu có kết tủa trắng là

+ +