Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng hidroxit trong hỗn hợp là:

Câu 1:

Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. Khối lượng hidroxit trong hỗn hợp là:

A. 1,17 g và 2,98 g

B. 1,12 g và 1,6 g

C. 1,12 g và 1,92 g

D. 0,8 g và 2,24 g

Lời giải:

Đáp án D.

NaOH + HCl → NaCl + O

x(mol)                x(mol)

KOH + HCl → KCl + O

y(mol)                y(mol)

gọi x, y lần lượt là số mol NaOH và KOH

theo bài ra ta có hệ pt

= 0,02.40 = 0,8 (g)

= 0,04.56 = 2,24 (g)