Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

Câu 1:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải:

Đáp án A.