Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cấu hình electron của Cu2+ là :

Câu 1:

Cấu hình electron của là :

A. [Ar].

B. [Ar].

C. [Ar].

D. [Ar].

Lời giải:

Đáp án C.

Cấu hình e của Cu: [Ar]

Cấu hình e của : [Ar]