Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2?

Câu 1:

Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch ?

A. Na, Mg, Ag.

B. Fe, Na, Mg.

C. Ba, Mg, Hg.

D. Na, Ba, Ag.

Lời giải:

Đáp án B.

Các phản ứng xảy ra:

Fe + + Cu

2Na + O → 2NaOH +

2NaOH + → 2NaCl + Cu

Mg + + Cu