Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học.

Câu 1:

Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch , điều chế Mg từ dung dịch ? Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Các phương pháp điều chế Ag từ là :

- Nhiệt phân :

- Thủy luyện :

- Điện phân dung dịch :

Phương pháp điều chế Mg từ là : điện phân nóng chảy