Sách Giải Bài Tập và SGK

Cách nhận biết một số chất khí

I. Nguyên tắc chung

   Có thể dựa vào tính chất vật lý hoăc tính chất hóa học đặc trưng của nó như màu, mùi, khả năng tạo kết tủa với các chất khác.

II. Nhận biết một số chất khí

1. Nhận biết khí CO2

   - Không màu, không mùi nặng hơn không khí, ít tan trong nước, làm đục nước vôi trong

   - Khi thêm Ca dư/ Ba dư tạo kết tủa trắng

 + Ca →  + O

2. Nhận biết khí SO2

   - Không màu, nặng hơn không khí, có mùi hắc, gây ngạt và độc, làm đục nước vôi trong giống

   - Làm nhạt màu dung dịch nước brom hoặc dung dịch iot.

 +  + O → 2HBr +

 +  + O → 2HI +

3. Nhận biết khí Clo

   - Màu vàng lục, mùi hắc, độc, ít tan trong nước

   - Nhận biết bằng giấy tẩm KI và hồ tinh bột. Do phản ứng tạo ra  gặp hồ tinh bột tạo màu xanh tím.

 + KI → 2KCl +  (làm xanh tinh bột)

4. Nhận biết khí NO2

   - Màu nâu đỏ, độc, ít tan trong nước. Có thể nhận biết qua màu nâu đỏ khi nồng độ  đủ lớn.

 +  + O →

3Cu +  → 3Cu( + 2NO + O

5. Nhận biết khí H2S

   - Không màu, mùi trứng thối, độc.

   - Tạo muối sunfua kết tủa có màu với nhiều dung dịch muối

 + S → CuS +

 + S → PbS +

6. Nhận biết khí NH3

   - Không màu, tan nhiều trong nước, mùi khai đặc trưng.

   - Làm xanh quỳ tím ẩm

BẢNG TỔNG HỢP NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ