Sách Giải Bài Tập và SGK

Cách nhận biết một số anion trong dung dịch

1. Nhận biết anion NO3-

   Dùng Cu trong môi trường axit (dung dịch

 loãng):

3Cu +  +  →  + 2NO↑ + O

   Cu tan ra tạo dung dịch màu xanh. Khí NO không màu bay lên gặp oxi trong không khí tạo thành

 màu nâu:

2NO + → ↑ (màu nâu)

2. Nhận biết anion SO42-

   Dùng dung dịch

 trong môi trường axit loãng dư (dung dịch HCl hoặc )

 +  → ↓ (trắng, không tan trong dung dịch axit loãng)

3. Nhận biết anion SO32-

   Ion sunfit làm mất màu dung dịch

 (màu nâu đỏ):

 +  + O →  +  +

4. Nhận biết anion Cl-

   Ion clorua phản ứng với dung dịch

 tạo kết tủa AgCl màu trắng không tan trong môi trường axit:

 +  → AgCl↓   Các anion halogenua  và  có phản ứng tương tự tạo thành kết tủa AgBr và AgI không tan cùng với AgCl. Nhưng AgCl tan được trong dung dịch  loãng:

AgCl +  → [Ag(] +

   Kết tủa AgCl sẽ xuất hiện trở lại trong dung dịch :[Ag(] +  +  → AgCl↓ +

5. Nhận biết anion CO32-

   Khi thêm dung dịch HCl hoặc  vào dung dịch chứa anion cacbonat hoặc hiđro cacbonat sẽ có bọt khí

 bay lên làm vẩn đục nước vôi trong Ca dư:

 +  → ↑ + O

 +  → ↑ + O

 + Ca →  + O

BẢNG TỔNG HỢP NHẬN BIẾT ANION