Sách Giải Bài Tập và SGK

Các phản ứng hóa học quan trọng của Polime

1. Nhựa

a) Nhựa PE

b) Nhựa PVC

c) Nhựa PS

d) Nhựa PVA

   Thuỷ phân PVA trong môi trường kiềm thu được poli vinylic:

e) Nhựa PMM (thuỷ tinh hữu cơ - plexiglas)

f) Nhựa PPF

   Poli(phenol - fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit.

   - Nhựa novolac: Nếu dư phenol và xúc tác axit.

   - Nhựa rezol: Nếu dư fomanđehit và xúc tác bazơ.

   - Nhựa rezit (nhựa bakelít): Nhựa rezol nóng chảy (C) và để nguội thu được nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian.

2. Cao su

a) Cao su buna

b) Cao su isopren

c) Cao su buna – S

d) Cao su buna – N

e) Cao su clopren

f) Cao su flopren

3. Tơ

a) Tơ capron (nilon-6)

b) Tơ enang (nilon-7)

c) Tơ nilon-6,6

d) Tơ clorin

e) Tơ dacron (lapsan)

f) Tơ nitron (hay olon)