Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 9: Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?

Câu 9:

Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?

Lời giải:

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức:


→ Độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm μ của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).

Khi rút lõi thép ra khỏi cuộn dây thì L giảm, do đó cảm kháng

giảm, cường độ dòng điện tăng nên đèn cháy sáng hơn.