Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Câu 6:

Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Lời giải:

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức:


Do đó độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm μ của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).