Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7).

Câu 5:

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7).


Lời giải:

Xét phản ứng phân hạch:


Cứ mỗi hạt

phân hạch toả năng lượng 185 MeV. Số hạt nhân


U có trong khối lượng m = 1 (kg).


⇒ năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn 1 kg Urani:

E = 185.N = 185.2,56.

= 474.

MeV = 4,74.

MeV

Với 1 MeV = 1,6.

(J) ⇒ E = 7,58.

(J).