Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Biết khối lượng của hạt nhân heli

Câu 4:

Biết khối lượng của hạt nhân heli

là

= 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli.

Lời giải:

Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân

= Z.

+ (A – Z).

=

+ 2.


      = 2.1,007276u + 2.1,008665u = 4,031882u

>

= 4,0015u

Vậy khối lượng của hạt nhân He nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli một lượng là: Δm =

– m = 0,030382u.