Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4 : Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô-li-ô-Quy-ri thực hiện

Câu 4 :

Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô-li-ô-Quy-ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có Z = 14 là hạt nhân silic (Si).


Lời giải:

Phương trình đầy đủ của phản ứng là:


Hạt nhân

lại tiếp tục phóng xạ