Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:

Câu 3:

Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:


Lời giải:


Định luật bảo toàn số nuclôn:

+

=

+


Định luật bảo toàn điện tích:

+

=

+