Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Viết công thức tính gia tốc tiếp tuyến, gia tốc hướng tâm của một điểm chuyển động tròn không đều.

Câu hỏi 3:

Viết công thức tính gia tốc tiếp tuyến, gia tốc hướng tâm của một điểm chuyển động tròn không đều.

Lời giải:

   Gia tốc tiếp tuyến:

   Gia tốc hướng tâm:

   Gia tốc toàn phần của một điểm: